25/01 - 26/01 2020
 • Pontedera (PI)
  • Zucco
  ordinario
  22/02 - 23/02 2020
 • Casalborgone (TO)
  • Zucco
  ordinario
  INFO
  01/03 - 03/03 2020
 • Latina (LT)
  • Zucco
  ordinario
  07/03 - 08/03 2020
 • Parma (PR)
  • Zucco
  ordinario
  09/03 - 10/03 2020
 • Sacile (PN)
  • Zucco
  ordinario
  28/03 - 29/03 2020
 • Casalborgone (TO)
  • Zucco
  ordinario
  INFO
  30/05 - 02/06 2020
 • Casalborgone (TO)
  • Zucco
  aikido ed esami
  INFO
  19/08 - 29/08 2020
 • Casalborgone (TO)
  • Zucco
  KINORENMA-aikido -kyudo-arte
  INFO